ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő adatai

Név: Bohács Róbert Székhely: Budapest Farkaserdő utca 11. Honlap: www.bohacsrobert.hu Email: info@bohacsrobert.hu

 1. Bevezetés
  • Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön megismerje a Bohács Róbert -nek (a továbbiakban: adatkezelő) személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét, gyakorlatát, a kezelt adatait és az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokat. A jelen tájékoztató és az irányadó jogszabályok szóhasználatában a személyes adat tulajdonosa, azok gazdája az „érintett” (a továbbiakban: Ön vagy érintett).
  • Az adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme mellett, akiknek az ilyen adatait megismeri, és mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok jogszabályok által előírt védelme érdekében.
  • Jelen tájékoztató tartalmazza az adatkezelő által a honlap használata során megismert adatok kezelésére, illetve egyéb, offline megismert adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.
  • A tájékozóban nem szereplő esetleges további adatkezelések esetén az adatfelvételt megelőzően minden esetben tájékoztatjuk az érintetteket az adott adatkezelés részleteiről.
  • Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, Rendelet vagy GDPR) által előírtakon alapszik és tartalmazza a Rendelet által megkívánt tájékoztatást. Jelen adatkezelési tájékoztató és az adatkezelés alapja továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok.
 2. Az Ön jogai
  • Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.
  • Kérhet információt az általunk kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, a jogszabályok által biztosított kereteken belül azok törlését és kezdeményezheti az adatkezelésünk korlátozását a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban részletezettek szerint.
  • Jogai gyakorlásának részletes szabályait a jelen tájékoztatónak az érintett jogairól szóló 10. pontjában találja.
 3. Az adatkezelés jogalapjai
  • Az adatkezelő által végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson valamint törvényi felhatalmazáson alapulhatnak, továbbá az adatkezelő jogos érdekei tehetik az adatkezelést lehetővé. Egyes adatkezelések jogalapja eltérő lehet.
  • Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatja, ebben az esetben a kizárólag ezen az alapon történő adatkezelést az adatkezelő megszünteti. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt némely adat vonatkozásában az adatkezelést jogszabályi kötelezettségek vagy jogos érdekünk védelme miatt nem tudjuk megtenni, erről a törlési kérelemre adott válaszunkban minden esetben tájékoztatjuk Önt.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem a saját adatait adja meg valamely esetben, akkor az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy a részünkre történő adattovábbítás esetleges más jogalapjának igazolása az Ön kötelezettsége. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását vagy az adattovábbítás jogalapját külön nem köteles vizsgálni, azonban ha ezt aggályosnak érzi, úgy a jogalap igazolását kérheti.
 4. Az adattovábbítás általános szabályai
  • Azon esetekben, amikor Adatkezelő adattovábbítást végez, arra minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Ezt vagy a jogszabályok által előírt hatóságok irányába végzi, vagy szerződött partnerei irányába. Amennyiben az adattovábbítás valamely partner felé történik, akkor Adatkezelő minden esetben szerződéssel biztosítja, hogy a partnerek is a hatályos jogszabályok és európai uniós előírások szerint kezeljék az így továbbított vagy feldolgozandó adatokat.
  • Az adatkezelő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az adattovábbítás címzettje csak a jelen tájékoztatóban meghatározott célok és jogalap által indokolt tartalmú adathoz férjen hozzá.
  • Amennyiben az adatok adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra, úgy az adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás és adatfeldolgozás megfeleljen a GDPR és Infotv. előírásainak, valamint ezeknek megfelelő szerződéses rendelkezésen alapuljon.
  • Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
  • Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
  • Az adatkezelő által kezelt adatok az alábbiakban meghatározott címzett kategóriák részére kerülhetnek továbbításra:

1. A címzett meghatározása: Az adatkezelő számvitelét végző, egyes üzletviteli folyamatait ellátó, továbbá az informatikai rendszerének felügyeletét és   karbantartását végző szolgáltató részére. A címzett adatfeldolgozást végez szerződés alapján. Az adattovábbítás célja és jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke és a szerződés teljesítése, az adatkezelő törvényi kötelezettségeinek teljesítése, számviteli folyamatai valamint informatikai rendszere működésének valamint az adatbiztonság biztosítása. További adattovábbítás: Az adattovábbítás címzettje, mint ügyviteli és informatikai szolgáltató jogosult az adatkezelő jogos érdeke vagy törvényi kötelezettségének teljesítése által indokolt esetben és a jogos érdek védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékig az alábbiakban meghatározott más adattovábbítási címzettek felé továbbítani az általa feldolgozott személyes adatot. 2. Az adattovábbítás címzettje: Az adatkezelő jogos igényérvényesítése esetén és ennek céljából, az ehhez szükséges mértékben jogi képviselő vagy más szakértő részére. Az adattovábbítás célja és jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke; igényérvényesítés elősegítése, illetve esetleges jogviták előfordulása esetén a megállapodás céljából történő közvetítés, mediáció. 3. Az adattovábbítás címzettje: Az adatkezelő jogos igényérvényesítése vagy törvényi kötelezettségének teljesítése esetén az ehhez szükséges mértékben bíróság vagy hatóság megkeresésére a megkereső részére. Az adattovábbítás célja és jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke; igényérvényesítés, jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetén az adatkezelő jogszabályi kötelezettségének vagy hatósági kötelezés teljesítése. 4. Az adattovábbítás címzettje: Az adatkezelő szerződéses partnerei. Az adattovábbítás célja és jogalapja: Egyes adatok az érintettel vagy az érintett által végzett tevékenységgel összefüggésben az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló partner felé továbbításra kerülhetnek, amennyiben ezen adattovábbításra az adatkezelő a partnerével kötött szerződés alapján köteles. Az adattovábbítás a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges minimális adattartalomra korlátozódik.

 1. Az adatkezelő adatkezelései

Szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatok Személyes adatok köre: Főként a természetes személy szerződéses partnerek adatai, továbbá az általuk a szerződés teljesítésének elősegítése céljából átadott, munkavállalóik vagy más jogcímen közreműködő képviselőik kapcsolattartói adataira terjed ki. Adatkategóriák: Természetes személyek számlázási és szerződéses adatai (pl.: név, cím, adószám). Jogi személyek képviselőjének adatai (pl.: név, tisztség). Kapcsolattartási adatok (pl.: név, munkakör-ügykör, telefon, e-mail). Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül, a szerződéses partner által továbbítva, továbbá a publikusan elérhető nyilvántartásokból (pl.: cégjegyzék). Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja a szerződések teljesítésének valamint a szerződéses partnerrel történő zökkenőmentes kapcsolattartásnak az elősegítése, továbbá a szerződésekkel kapcsolatos számviteli és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, valamint későbbi üzleti kapcsolat céljából történő felkeresés, marketing. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) illetve jogi kötelezettsége teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pont) kezeli, illetve önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az adatkezelés időtartama: A szerződésből származó jogos igények érvényesítésének elévülése (várhatóan a szerződés hatályának vagy a legkésőbbi tovább élő szerződéses kötelezettség megszűnését követő kb. 5 év), illetve a jogszabályok által megkövetelt adatkezelés esetén (pl.: számviteli és egyéb nyilvántartási jogszabályok betartása érdekében) a jogszabályokban meghatározott, akár ennél hosszabb időtartam. Adattovábbítás: Ezen adatok vonatkozásában a számviteli és adminisztrációs szolgáltatások végzésére szerződött partnerünk részére történik adattovábbítás rendszeresen adatfeldolgozás céljából, illetve a jogszabályok által előírt keretek között az illetékes hatóságok felé. Szükség esetén az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében adattovábbítás történik a jogi szolgáltatásokat nyújtó partnerünk, illetve esetlegesen szükségessé váló szakértők valamint az igényérvényesítésben érintett hatóságok, bíróságok felé. Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók. Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére. Szakképesítéssel kapcsolatos adatok Személyes adatok köre: Szerződéses partnerek munkavállalóinak vagy képviselőinek szakmai képesítésére vonatkozó adatai. Adatkategóriák: Természetes személyek munkavállalással és képesítésével kapcsolatos adatai (pl.: név, munkaviszonyra és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok,   diplomák, oklevelek, adatai). Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül vagy a szerződéses partner által továbbítva. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő egyes szerződéses kötelezettségeinek teljesítése esetén igazolnia kell saját munkavállalói vagy a szerződéses partnerei konkrét munkában közreműködő munkavállalóinak munkaviszonyát, szakmai tapasztalatát és képzettségére vonatkozó információkat. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat harmadik személy felé fennálló szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) kezeli. Az adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítése jogszerűségének vizsgálatára irányadó elévülés ideje (várhatóan a szerződés hatályának vagy a legkésőbbi tovább élő szerződéses kötelezettség megszűnését követő kb. 5 év), illetve a jogszabályok által megkövetelt adatkezelés esetén (pl. számviteli és egyéb nyilvántartási jogszabályok betartása érdekében) a jogszabályokban meghatározott, akár ennél hosszabb időtartam. Adattovábbítás: Az adatok az adatkezelő azon szerződéses partnere felé kerülnek továbbításra, amely az érintett munkavégzésével összefüggő projektben ezt szerződéses kötelezettségként előírja. Ezen adatok vonatkozásában a számviteli és adminisztrációs szolgáltatások végzésére szerződött partnerünk részére történik adattovábbítás rendszeresen adatfeldolgozás céljából, illetve a jogszabályok által előírt keretek között az illetékes hatóságok felé. Szükség esetén az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében adattovábbítás történik a jogi szolgáltatásokat nyújtó partnerünk, illetve esetlegesen szükségessé váló szakértők valamint az igényérvényesítésben érintett hatóságok, bíróságok felé. Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók. Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére. Partner és potenciális partner kapcsolattartási adatkezelés Személyes adatok köre: Aktuális és korábbi szerződéses partnerek kapcsolattartási adatai (pl.: név, telefonszám és/vagy e-mail cím, esetleg postacím). Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül, a saját szerződésállomány feldolgozásával, szerződéses partner által továbbítva, továbbá a publikusan elérhető nyilvántartásokból (pl. cégjegyzék). Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja az adatkezelővel korábban szerződéses viszonyban állt partner újbóli, illetve más partner által ismert és ajánlott potenciális szerződéses partner felkeresése üzleti kapcsolat kialakítása, illetve partneri rendezvényekre való meghívás céljából. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az adatkezelés időtartama: A partnerrel fennállt üzleti kapcsolat megszűnését vagy az ajánlott partner adatainak átvételét követő 3 év.   Adattovábbítás: Az adatkezelő esetleges partnertalálkozóiról, rendezvényeiről történő értesítés végett marketing célból továbbításra kerülhetnek az adatok, kizárólag az adott eseményre korlátozódó adatfeldolgozás érdekében a marketingtevékenységet végző szerződéses partner felé. Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon (pl. névjegykártya), valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók. Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés Személyes adatok köre: A talált tárgyon található, a tulajdonos azonosítását elősegítő és más, előre meg nem határozható személyes adatok valamint a megtaláló adatai. Az adatok forrása: Véletlenszerű, előre nem meghatározható. Az adatkezelés célja: A talált tárgy tulajdonosának vagy jogos birtokosának beazonosítása, visszaszolgáltatás. Az adatkezelés jogalapja: A talált tárgyakkal kapcsolatos jogi kötelezettség és erkölcsi elvárások teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont). Az adatkezelés időtartama: A tárgy visszaszolgáltatásáig vagy megsemmisítéséig (legfeljebb 3 év). Adattovábbítás: Az adatkezelő az adatokat hatóságok, bíróságok és esetlegesen jogi képviseletét vagy adminisztrációját ellátó szolgáltató felé továbbítja adatfeldolgozás céljából. Adattárolás: Az adatokat tartalmazó tárgyat fizikailag és az arról kinyert adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén vagy az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk. Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő folyamat elvégzésére.  

Ajánlatkérés vagy ajánlattétellel kapcsolatos adatkezelés Ajánlatkérés céljából a honapunkon feltüntetett email címen megkeresést küldhet részünkre, így megismerhetjük az Ön által megadott személyes adatait. Szolgáltatásaink felsorolását a honlapon találja. Személyes adatok köre: Jellemzően személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai adatok. Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül. Az adatkezelés célja: Üzleti kapcsolat kialakításának megvizsgálása. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az érintettel szerződéses partnerkapcsolat nem létesül, úgy az adatok megszerzésétől számított legfeljebb 2 év annak érdekében, hogy későbbi üzleti kapcsolat kielégítése céljából megkeresés történhessen. Adattovábbítás: Az adminisztratív szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner felé történik adatfeldolgozás céljából. Adattárolás: Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk. Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére. Ügyféllevelezéssel kapcsolatos önálló adatkezelés Az adatkezelő jelen tájékoztatóban, honlapján található elérhetőségekre vagy más, az adatkezelő üzemeltetése alatt álló e-mail címre küldött megkeresésekben személyes adatok szerepelhetnek, amelyeket az adatkezelő az alábbiak szerint kezel. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy amennyiben az Ön által küldött üzenet nem vagy nem kizárólag az Ön személyes adatát tartalmazza, úgy megfelelő jogalappal (pl.: az érintett   hozzájárulása) más személyes adatának részünkre történő továbbításához. Személyes adatok köre: Jellemzően személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai adatok. Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő üzletvitelével, jogszerű működésével kapcsolatos tevékenységeinek elősegítése. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), továbbá az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Az adatkezelés időtartama: Az adatokat jellegétől, illetve a megkeresés tartalmától függően. Adattovábbítás: Az adminisztratív vagy jogi szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner felé történik adatfeldolgozás céljából, amennyiben a megkeresés tartalma ezt indokolja. Adattárolás: Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk. Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

 1. Hozzáférés a kezelt személyes adatokhoz
  • Az adatkezelő biztosítja, hogy személyes adatokhoz csak azon munkavállalói férjenek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
 2. Adatbiztonság
  • Az adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • Elektronikus adatkezelések (informatikai intézkedések): az adatkezelő számítástechnikai rendszerei üzemeltetése során a tőle elvárható módon törekszik olyan informatikai eszközöket alkalmazni, amelyek megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést. Az alkalmazott eszközök biztosítják azt, hogy az adatok pontosak és 9

  hitelesek legyenek és szükség esetén a feljogosítottak és az érintett számára teljes körűen rendelkezésre álljanak.

 1. Az érintett jogai
  • Az érintett jogainak gyakorlása során tájékoztatás megadása vagy az érintett egyéb kérelmének teljesítése előtt az adatkezelő jogosult meggyőződni arról, hogy a tájékoztatást kérő az érintett, vagy az érintett megfelelően meghatalmazott képviselője.
  • Tájékoztatáshoz való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát és szabályait átlátható, érthető formában, egyszerűen megfogalmazva, könnyen elérhető módon megismerje, továbbá kérésére adatkezelésünkről szóban is kaphat tájékoztatást.

Önnek joga van annak megismeréséhez, hogy történik-e az adatkezelőnél az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés, és amennyiben igen, úgy megismerheti az adatkezelés célját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés belső szabályaira (ki ismerheti meg az adatokat), az adattovábbításra, tárolásra és az adatok forrására vonatkozó információkat, kérésére az érintett személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsátjuk. Önnek joga van az Önre vonatkozó helytelen vagy elavult adatok helyesbítését, kijavítását kérni, kivéve, ha az adathelyesbítést vagy annak az érintett által kért módját jogszabály tiltja. Ön kérheti személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadását (adathordozhatósághoz való jog), vagy ezt megtilthatja. Ön megtilthatja személyes adatainak direkt marketing célokra való használatát.

 1. Jogorvoslat
  • Adatkezeléssel kapcsolatos eljárásunk, tevékenységünkkel szembeni

aggályaink esetén kérjük, elsőként forduljon közvetlenül hozzánk, hogy kérdéseire válaszolhassunk, panaszát kezelhessük.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

 1. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató a címlapján feltüntetett időponttól hatályos. Az adatkezelőnek joga van az adatkezelési belső szabályzatait, eljárásait megváltoztatni, amely esetben a jelen adatkezelési tájékoztató is megváltoztatásra kerülhet. A változásokat az adatkezelő internetes honlapján közzéteszi. Az adatkezelésre vonatkozó gyakorlat megváltozása nem járhat a már kezelt adatok adatkezelési céljának megváltozásával kivéve, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik. A mindenkori hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető honlapunkon (www.webhaver.hu) valamint nyomtatott formában székhelyünkön.