Pontosan ki is a nagyvõfély, ki a kisvõfély (ma már csak võfély), ceremóniamester és esküvõi moderátor, arról itt olvashattok:Ki a nagyvõfély?

Öltözete, megjelenése: népies öltözet, csizma, csizmanadrág, népies ing, fehér vagy akár mintás is, mellény, kalap, és kelléke a fokos, vagy a võfély bot.
Beszéd stílusa: alap esetben népi rigmusokat, szófordulatokat használ, de lehet elegánsabb, népies mentes is, kisebb tréfás verseket is mondhat. Természetesen az est folyamán pohárköszöntõt, és persze a fogásokhoz, tortához, külön - külön versikéket mond.
Feladatköre, szerepe: A napot minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A teljes napot levezeti, a vendégvárásoktól, kikérésektõl és a búcsúztatóktól kezdve a menyasszony, vagy menyecske tánc végéig. A lakodalom alatt szükség és igény szerint egy - két lakodalmas játékot is levezet. A násznépet koordinálja, irányítja, a történésekrõl tájékoztatja, és gondoskodik a jó hangulatról. Szinte minden esetben fel kért személy szokott lenni.
 
Ki a kisvõfély?
Itt lép be a hagyományunk, kis võféllyel már csak a nagyon hagyománykövetõ családok körében találkozunk. Öltözete, megjelenése beszéd stílusa megegyezik a Nagyvõfélyével.
Feladatköre, szerepe: A lányos háznál kezdõdik, kikéri a menyasszonyt, elbúcsúztatja, majd elkíséri a templomhoz, és a szerepe itt be is fejezõdik. A kis võfélyek a hagyomány szerint a lány szûk családi körébõl kerültek ki. Természetesen ezen eseményeknél is jelen volt a nagyvõfély. A lakodalom további részében csak szükség szerint segítsége a nagyvõfélynek.
 
Ki a võfély?
Ma már a lakodalmakban, mint írtam is ritkán fordul elõ, hogy a fenti mind két szerepre felkérjenek külön - külön egy - egy személyt. Ezt a két feladatot egy személy látja el, akit egyszerûen võfélynek nevezünk.
Ma már változtak az igények, és változtak a võfélyek is. Elõfordul, hogy a pár kérésére a võfély nem teljesen népies öltözetben jelenik meg, vagy nem versel, vagy nem beszél rigmusokban, de a nagyobb történéseknél megszólal, szintén szükség szerint köszöntõket mond, a násznépet énekelteti, szórakoztatja, esetleg a pár életébõl fontosabb állomásiról beszél a vendégeknek.
 
Ki a ceremóniamester, vagy röviden cm?
A 2000 es évek elején jelent meg ez a fogalom, és szerepkör az esküvõkön.
Öltözete, megjelenése: elegáns öltözet, szép cipõ, elegáns öltöny, vagy szmoking.
Beszéd stílusa: Elegáns, modern, mai kornak megfelelõ semmi kép nem népies.
Feladatköre, szerepe: A teljes napot Õ is minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A lakodalmat levezeti, a násznépet koordinálja, irányítja, a történésekrõl tájékoztatja. Esetenként egy-egy köszöntõt, vagy verset mond és igény szerint lakodalmas játékot levezet. Megjegyzem, sok ceremóniamester már ezt nem teszi. Szinte minden esetben felkért személy szokott lenni.
 
Ki az esküvõi moderátor?
Öltözete, megjelenése: elegáns öltözet, szép cipõ, elegáns öltöny, vagy szmoking.
Beszéd stílusa: Elegáns, modern, semmi kép nem népies.
Feladatköre, szerepe: A teljes napot Õ is minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A lakodalmat levezeti, a násznépet koordinálja, irányítja, a történésekrõl tájékoztatja.
Szinte minden esetben felkért személy szokott lenni.
 
 
Most, hogy már tudjátok ki-kicsoda, el tudjátok dönteni, hogy az esküvõtõkre võfélyt, cm-et, vagy moderátort hívtok segítségül. Amit fogadjatok meg jó tanácsként, ha már minimum egy 50 fõs létszámú násznép lesz az esküvõn ahhoz egy ebben a szakmában jártas irányító személyt mindenképp keresettek, és kérjetek fel. Én olyan személyt és stílust választanék, ami a párhoz és a násznéphez közel áll, illetve a lakodalom stílusához, helyszínéhez harmonizál. A személy kiválasztásnál fontos, hogy szépen, érthetõen, erõteljesen, de ne üvöltve, kiabálva beszéljen. Természetesen, ha bármit mond, azt ne mappából papírról olvassa. Semmi kép nem ajánlom, a családból választott személy felkérését, ha nem gyakorlott e téren.
 

A võfély történelmi áttekintése"A võfély egy esküvõn olyan, mint egy karmester: nélküle is megszólalnak a hangszerek, de lehet, hogy nem a megfelelõ idõben, ezáltal hamisan."
(Mottóm)

 

A võfély történelmi áttekintése:

„A középkori mulattatók a 16 – 18. sz.- i énekes szolgák, szolgadiákok újkori népi megfelelõje. Egyéb elnevezései: nagyvõfély, kisvõfély, võfély, võfél, võfény, võfér, võfi, dorozsba”.

Már az elsõ teljesen magyar nyelven megjelenõ könyvben is említést tettek róla. Ez a könyv 1533 és 1772 es magyar nyelvi korszakot foglalja össze. A könyvben võfélnek nevezték, miképp Õ volt a võlegény barátja, aki a lakodalomra a vendégeket meghívja, és a nagynapon a menyasszonyt az oltárhoz vezeti.

Mindannyiunk életének egyik legmeghatározóbb eseménye a házasságkötés. Sokan munkálkodnak azon, hogy ez lehessen életük legszebb napja. A szép szertartáson túl a vendégsereg lakodalmi dínom-dánom is hozzátartozik az ünnepléshez. Ma egyre népszerûbbek a hagyományõrzõ jellegû lakodalmak, ahol mókás, de olykor komoly mondanivalójú köszöntõk, beszédek is elhangzanak.

A võfély a házasságkötés sokoldalú tisztségviselõje, aki lehet a lakodalom szervezõje, a gyakorlati munkáinak vezetõje. Az általa elmondott rigmusok viszik elõre a lakodalom menetét, s egyúttal jókedvben tartja a vendégsereget.

Régebben a család barátja vagy rokona vállalta ezt a megtisztelõ szerepet. Sõt nem volt ritka még egy-két évtizeddel ezelõtt sem, hogy a lakodalomba nem egy, hanem több võfélyt is meghívtak. Ma már feledésbe merült az, hogy barátot kérjenek fel erre a szerepre. Mai korban inkább hivatásos võfélyt hívnak a lakodalmakba, akik felkészülve a "megmérettetésre", pontosan és szépen levezénylik a lakodalmat.

A võfély tisztség betöltése felkészültséget kíván tapasztalatot a szervezésben Õ a lakodalom fõszervezõje és rendezõje is. Alapkövetelmény számára a kellemes, határozott fellépés, legyen csengõ hangú, jó kommunikációs képességû, hagyományos lakodalmas dalok terén jártas, alkalomhoz illõen humoros, mosolygós, barátságos személy, aki a lakodalom minden résztvevõjére kellõ figyelmet fordít.

A hagyomány szerint a táncot a menyasszonnyal kezdje, és a szakácsasszonnyal végezze. A võfély biztos szövegtudással ismerje a vonatkozó verseket, rigmusokat, a népi hagyományokat. Megjegyezve ma már nem illik az elsõ táncot a mennyasszonnyal kezdeni-e.

Régi korokban éppen a fentebb felsorolt kvalitások igénye miatt a legtöbb paraszti közösségben néhány jó képességû férfi specializálódott e feladatra.

A võfély kötelessége a lakodalomban dolgozó szolgáltatók összefogása, munkáinak irányítása, és teljes körû támogatása, továbbá természetesen a vendégek összetartása is. Kötelessége az összes esetlegesen váratlanul bekövetkezõ esemény olyan mértékû koordinálása, hogy annak folyományából a násznép semmit ne érzékeljen. Ehhez nagyfokú tapasztalat, rutin, empátia, spontaneitás és hozzáértés szükséges.

Ezen a ponton említeném meg, hogy a võfélyi tudományt nem lehet tanfolyamon elsajátítani, csak is idõsebb võfélyektõl lehet megtanulni. A tapasztalat hagyományozódik.

Magyarország vonatkozásában, tájegységenként (Zala, Alföld, Békés, Csongrád, Hajdúság, Szabolcs) és népcsoportonként (magyarok, tótok, svábok, romák) különböznek a szokások, s egy jó võfélynek törekednie kell e tradíciók megismerésére, és ma már a továbbadására is.

Fentebb már említettem, egy lakodalomban több võfély is lehet, akik közül 1–2 tölt be vezetõ szerepet (amennyiben a lakodalom mindkét családnál nagyszabású, mindkét család hív võfélyt). Hagyományunk szerint a nagyvõfélyt a menyasszony szülei kérik fel a lakodalom levezetésére, és feladata már a teljes násznép meghívásánál, a meghívók kiosztásánál kezdõdik. Természetesen ma már a pár választja ki, és kéri fel a võfélyét, és nagyon ritkán hívják „hívogatni”

A Nagyvõfély (ma már csak võfély) feladatköre, aki az egész napért felel, jelen van a menyasszony kikérésénél, a nászmentet összeállításánál, illetve az egész estét Õ vezeti le, köszöntõkent mond, az ételeket verses kíséretben tálalja, ha szükséges és igény van rá, népi játékokat vezényel le a lakodalomban, jelen van a torta behozatalnál, és tájegységektõl függõen vezeti a menyasszony vagy a menyecske táncot.

 

A Kisvõfélyek feladat köre, (ma már csak vidéken, az erõsen hagyománytisztelõ családoknál fordul elõ) a lányos háznál kikérik a mennyasszonyt a szülõktõl, elbúcsúztatják, majd a templomig kísérik. Ez esetben csak kitûzõvel különböztetjük meg õket, a pár „testõrei”, nevük helyenként: kisvõfély, koszorúslegény, nyoszolyólegény, lovas legény. Az este folyamán már kevés szerepet kapnak, esetleg köszöntõt mondanak.

 

A võfély szolgálatáért természetbeni vagy pénzbeli ellenszolgáltatást kap - részben a családtól, részben a násznép valamennyi tagjaitól.

Tisztségének jelei a kulturált, alkalomhoz illõ megjelenés: csizma, csizmanadrág, fehér, vagy hímzett ing, mellény, kalap és rajta szalag vagy madártoll, a ruházatán viselt díszek, virágkitûzõ kis szalaggal, régen még a menyasszonytól kapott díszes kendõ. A díszes kendõ viselete ma is fellelhetõ hazánk Észak - Keleti szegmensében, ahol még az öröm apák is viselnek kendõt. Továbbá nélkülözhetetlen a fokos és a kulacs, vagy a võfélybot, amit a lányos háznál szalaggal díszítenek fel. (Napjainkban a szalagon a pár neve, a lakodalom helyszíne és ideje van feltüntetve.)

A võfélybot arra is szolgált, hogy a võfély szót kapjon, szót kérjen az egyes lakodalmi történések, események között; a lakodalmas ház mestergerendáját kopogtatta meg vele, vagy a bot magasba emelésével.

Lényeges megemlíteni, hogy a võfély nem cirkuszi szereplõ, aki csak bohóckodik. A võfély nem attól válik hagyományõrzõvé, hogy népies öltözetet ölt magára. A titok a hagyományok ismeretében, tiszteletében, ápolásában, továbbörökítésében rejlik.

Források:

Elsõ magyar nyelven megjelenõ könyv,
Dr. Csûry Bálint Magyar Lakodalom, (võfélykönyv 1927),
Sikos László võfélykönyv,
Koncz László võfély írása,
wikipédia,
szájhagyomány,
 

 


2015 év tavaszán készült Törökszentmiklósi Tv.-ben egy interjú velem
Hungarian Wedding Award 2014Minden ember életében elõfordul, hogy a munkájából adódóan elér eseményeket, eredményeket, elismerést kap, és vesz át, vagy mérföldkövet lép át! Pár soros bejegyzésemben Én most egy ilyen rangos eseményrõl – számomra mérföldkõ átlépésrõl - szeretnék beszámolni.

2014. november 28. Budapest, Európa Hajó. Itt került megrendezésre a magyar esküvõ szakma évzáró rendezvénye és díjkiosztó gálája.

Rendezvényrõl:
Hungarian Wedding Award 2014. A rendezvényen mindenki részt vehetett, aki jelenleg a magyar esküvõi szakma bármely területén tevékenykedik és munkájával hozzájárul a Magyarországon szervezett esküvõk sikeréhez. A Hungarian Wedding Award 2014 díj, a magyar esküvõ szakma által odaítélt díj volt, mely az esküvõ szakmában 14+2 kategóriát tartalmazott. A jelölési idõszakban országos szinten az elsõ 6-ba kerültem. Ezt követte a szavazási idõszak, ahol már csak a legtöbb három jelölést kapottra lehetett szavazást leadni, kategóriánként egyet. Azt, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, már csak a hajón tudtuk meg.

Magyarországon võfély kategóriában 2014 évben a díjat Én kaptam meg!

Leírhatatlan érzés volt, mikor a nevemet mondták. Nagyon - nagy büszkeséggel, és még nagyobb alázattal tölt el. Az elmúlt több mint 10 év esküvõi munkájának eredménye, gyümölcse. Mindenkinek nagyon - nagyon köszönöm!


Megjelenítve: 1 - 4 | összesen: 4 db)